Regulamin Hostingu oraz usług dodatkowych świadczonych przez Domenafirmy sp. z o.o.

1. Definicje: a. "Usługa" oznacza usługi świadczone przez firmę Domenafirmy Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mołdawska 7/168, 02-127 Warszawa, NIP: 7010826001
REGON: 380461241 Numer KRS: 0000734490, w tym hosting stron internetowych, serwery VPS, rejestrację domen itp. b. "Klient" oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z usług świadczonych przez firmę hostingową. c. "Firma hostingowa" oznacza Domenafirmy Sp. z o.o., świadczącą usługi hostingowe.
2. Rejestracja: a. Klient może zarejestrować się na stronie internetowej, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny firmy hostingowej. b. Podczas rejestracji Klient musi podać prawdziwe dane osobowe lub dane firmy. c. Firma hostingowa zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji bez podania przyczyny.
3. Opłaty i Płatności: a. Opłaty za usługi hostingowe są ustalane w oparciu o wybrany plan i okres subskrypcji. b. Klient zobowiązany jest do terminowej opłaty za usługi hostingowe. c. Firma hostingowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług hostingowych po uprzednim powiadomieniu Klienta. d. W przypadku opóźnienia w płatnościach, firma hostingowa ma prawo zablokować dostęp do usług hostingowych.
4. Warunki Korzystania: a. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług hostingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient oświadcza że:
a) będzie posiadał niezbędne uprawnienia do korzystania z oprogramowania zainstalowanego na Usłudze hostingowej i Usłudze Dodatkowej,
b) nie będzie korzystał z Usługi hostingowej lub Usługi Dodatkowej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
c) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingowej lub Usługi Dodatkowej jako repozytorium danych, zwłaszcza jako serwer lustrzany innego serwera służącego do przechowywania danych,
d) nie będzie uruchamiał na Usłudze hostingowej lub Usłudze Dodatkowej procesów działających w tle w sposób ciągły, w szczególności takich, których jedynym celem będzie pobieranie danych z Internetu, sieci peer2peer, peer2mail lub innych sieci służących do rozpowszechniania danych,
e) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingowej lub Usługi Dodatkowej do wysyłania niezamówionych informacji handlowych (spam),
f) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingowej lub Usługi Dodatkowej do atakowania bądź zakłócania pracy innych serwerów znajdujących się w Internecie lub sieci domenafirmy.pl (np. ataki typu DoS),
g) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingowej lub Usługi Dodatkowej do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych,
h) nie będzie umieszczał na Usłudze hostingowej lub Usłudze Dodatkowej elementów (np. plików danych lub graficznych), wykorzystywanych przez inne serwisy nie utrzymywane na Usłudze hostingowej lub Usłudze Dodatkowej Klienta,
i) nie będzie wykorzystywał Usługi hostingowej lub Usługi Dodatkowej do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym lub do zamieszczania serwisów o zawartości „warezowej”.

Firma hostingowa zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści naruszających regulamin oraz zablokowania dostępu Klienta do usług hostingowych.

5. Odpowiedzialność: a. Firma hostingowa nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta. b. Firma hostingowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przerw w działaniu usług hostingowych spowodowanych awariami technicznymi, atakami hakerskimi itp.
6. Postanowienia Końcowe: a. Firma hostingowa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. b. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej firmy hostingowej. c. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnym regulaminem. d. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. e. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług hostingowych będą rozstrzygane polubownie.
7. Punkt kontaktowy:
Administrator utworzył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem, przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją oraz Radą Usług Cyfrowych: info@domenafirmy.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Dane firmowe
DOMENAFIRMY Sp. z o.o.
ul. Mołdawska 7/168
02-127 Warszawa
NIP: 7010826001
REGON: 380461241
Numer KRS: 0000734490
polityka prywatności
Produkty i usługi
Strony WWW
Domeny
Cloud Hosting
WordPress Backup
Certyfikaty SSL
Kampanie SEO
Materiały reklamowe
Ubezpieczenia dla firm
Partnerzy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram